~Saint Fabian Feast Day~

Drogi Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam św. Fabiana jako przykład świętości. Pomóż nam naśladować cnotę, którą okazał, odpowiadając wielkodusznie na działanie Ducha Świętego w swoim życiu.

Św. Fabianie, prawdopodobnie nie wiedziałeś, że Bóg przeznaczył Cię na kolejnego papieża. Ale kiedy gołąb spoczął na Twojej głowie podczas elekcji papieskiej, zostałeś ogłoszony nowym papieżem.

Proszę, zanieś moje prośby do Boga, który tak cudownie działał w Twoim życiu!

Nie wahałeś się odpowiedzieć na Boże wezwanie, by służyć Mu jako przywódca Jego Kościoła. Robiłeś wszystko, co mogłeś, wiernie Mu służąc w tej roli, aż ostatecznie oddałeś dla Niego swoje życie.

Módl się za mnie, abym był otwarty na Boga działającego w moim życiu. Módl się, abym mógł gorliwie służyć Bogu na wszelkie sposoby, do których mnie wzywa.

Św. Fabianie, módl się za nami!

Amen.

Dear Lord, we thank You for giving us St. Fabian as an example of holiness. Help us to imitate the virtue he showed in responding generously to the work of the Holy Spirit in his life.

St. Fabian, you probably did not know that God intended for you to be the next Pope. But when a dove rested on your head during the papal election, you were proclaimed the new Pope.

Please bring my petitions before God Who worked so marvelously in your life!

You did not hesitate to answer God’s call to serve Him as leader of His Church. You did all you could do serve Him faithfully in this role until you ultimately gave up your life for Him.

Pray for me, that I may be open to God working in my life. Pray that I may serve God eagerly in whatever ways He calls me to.

St. Fabian, pray for us!

Amen.

Share on facebook
Share on twitter